Polityka prywatności

I Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.e-parkieciarstwo.pl (klauzula informacyjna)

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma FACH-STOL Szymon Horyza z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Spichrzowej 6,operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.e-parkieciarstwo.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz się z Nami skontaktować:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@e-parkieciarstwo.pl , lub pisemnie na następujący adres: Fach-Stol, ul Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

Mamy Twoje dane ponieważ:

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na stronie www.e-parkieciarstwo.pl , dokonanej bez uprzedniej rejestracji przez Ciebie i posiadania konta.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Fach-Stol Szymon Horyza:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z posiadaniem konta na www.e-parkieciarstwo.pl , w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z sklepu internetowego www.e-parkieciarstwo.pl , w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym;

  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;-

  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług www.e-parkieciarstwo.pl , Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.e-parkieciarstwo.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Firma wymaga podania przez Ciebie adresu mail, telefonu , adresu zamieszkania , imienia i nazwiska aby móc zawrzeć i wykonać usługę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na www.e-parkieciarstwo.pl . Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z sklepu internetowego www.e-parkieciarstwo.pl , w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec firmy Fach -Stol Szymon Horyza prowadzącej sklep internetowy www.e-parkieciarstwo.pl w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Odbiorcy danych:

Firma może udostępniać Twoje dane osobowe pracownikom firmy Fach-Stol w celu wykonania usługi, reklamacji produktu.

Długość przechowywania Twoich Danych Osobowych.

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na www.e-parkieciarstwo.pl bez uprzedniej rejestracji jak i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi, zawartej na skutek transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów rozliczalności przez okres, w którym firma Fach-Stol zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów przez Fach-Stol Szymon Horyza, sklep internetowy www.e-parkieciarstwo.pl


1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma FACH-STOL Szymon Horyza z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Spichrzowej 6,operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.e-parkieciarstwo.pl

2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: biuro@e-parkieciarstwo.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:
a. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług lub strony www.e-parkieciarstwo.pl - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Klientami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f. pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.

5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

6. Klientom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):

  • Prawo do dostępu do swoich danych.

  • Prawo do usunięcia swoich danych.

  • Prawo do zmiany swoich danych.

  • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania .

  • Prawo do przenoszenia danych.

  • Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie .

        Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. pracownikom, w celu wykonania usługi zawartej w związku z prowadzoną działalnością. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

III Postanowienia końcowe


1. Korzystając ze strony internetowej www.e-parkieciarstwo.pl , wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną nigdy nie udostępni danych Klientów osobom trzecim.