Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-PARKIECIARSTWO.PL


Właścicielem sklepu internetowego, znajdujacego się pod adresem www.e-deska.pl, jest Szymon Horyza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Szymon Horyza – Fach-Stol”, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, o nr NIP: 621-158-06-87 oraz o nr REGON: 300933805, adres głównego miejsca wykonywania działalności to ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn, adres poczty e-mail: biuro@e-parkieciarstwo.pl , telefon kontaktowy: 577 555 320

§ 1
Definicje

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.e-parkieciarstwo.pl , prowadzony przez Szymona Horyzę, działającego pod firmą "Fach-Stol Szymon Horyza".

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93), kupująca towary za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, kupujący towary za pośrednictwem Sklepu.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady realizowania sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

5. Zamówienie – towar nabyty  za pośrednictwem Sklepu przez Klienta, od Szymona Horyza.

§ 2 
Postanowienia ogólne

1. Klient za pośrednictwem Sklepu, przy pomocy sieci Internet, zawiera na odległość, umowę sprzedaży z Szymonem Horyza w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2. Informacje znajdujące się na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru prezentowanego na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl . Klient składa ofertę w języku polskim.

3. Towary prezentowane na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl , sprzedawane są na podstawie Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl , gdzie można go odtworzyć i utrwalić w każdym czasie, poprzez jego wydrukowanie, pobranie lub zapisanie na odpowiednim nośniku lub w pamięci komputera. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Klienta.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl l są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i dotyczą zakupu jednego egzemplarza bądź 1 m2 towaru. Ceny towarów prezentowane na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl nie zawierają kosztów dostarczenia, które ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

6. Każdą umowę sprzedaży Sklep potwierdza paragonem, a na życzenie Klienta również fakturą VAT, które są dostarczane wraz z zamówieniem.

§ 3
Zawarcie umowy

1. Ofertę zawarcia umowy Klient może składać poprzez:
a. formularz sprzedaży dostępny na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl ,
b. email wysłany na adres: biuro@e-parkiecirastwo.pl

2. Złożenie oferty poprzez formularz sprzedaży polega na wybraniu na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl towaru, określeniu jego cech (ilość, kolor, wymiary, itp.) oraz kliknięciu „Kup teraz ”.
3. Po kliknięciu „Kup teraz”, nastąpi przekierowanie Klienta do strony www, na której, Klient po wybraniu sposób dostarczenia zamówienia, uzyska informację o cenie całego zamówienia wraz z kosztami dostarczenia. Następnie Konsument podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres email, numer telefonu i numer PESEL. Klient niebędący Konsumentem, prowadzący działalność gospodarczą i składający ofertę w jej ramach, podaje pełną nazwę firmy pod którą działa, jej adres, adres email, numer telefonu oraz numer NIP.

4. Po spełnieniu wymagań wskazany w § 3 ust. 3 Regulaminu, Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, poprzez kliknięcie pola „Zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść” oraz klika „Realizuj zamówienie obejmującego obowiązek zapłaty”.

5. Złożenie oferty poprzez email następuje przez wysłanie na adres: biuro@e-parkieciarstwo.pl wiadomości email zawierającej:
a. wskazanie towaru ze strony: www.e-parkieciarstwo.pl i jego cech (ilość, kolor, wymiary, itp.),
b. sposób dostarczenia i formę płatności,
c. dane o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
d. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

6. W razie błędnego podania danych, Klient może je skorygować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@e-parkieciarstwo.pl . Sklep potwierdza skorygowanie danych wiadomością email.

7. Po spełnieniu wymagań wskazanych w § 3 ust. 4 bądź § 3 ust. 5 Regulaminu na adres emailowy Klienta, Sklep wysyła wiadomość email z oświadczeniem o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email o której mowa w zdaniu 1 umowa zostaje zawarta i jest wiążąca. Miejscem zawarcia umowy jest ul. Spichrzowa 6 w Krotoszynie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

8. Wiadomość email o jakiej mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu zawiera również:
a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy, w tym tych o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
b. termin dostarczenia Zamówienia,
c. link do Regulaminu.

9. Sklep odmawia przyjęcia oferty, gdy Klient nie podał wymaganych danych oraz gdy prawdziwość i rzetelność podanych przez Klienta danych budzi wątpliwości, w szczególności gdy Klient wcześniej składał już ofertę zawarcia umowy, a następnie się z niej nie wywiązał.

10. Jeżeli Sklep, nie może dostarczyć Zamówienia z tego powodu, że nie jest ono dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym i zwraca całą otrzymaną kwotę. 

11. Jeżeli Sklep, z powodu choćby przejściowej niemożności, nie może dostarczyć Klientowi Zamówienia o ustalonych właściwościach, może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające ceną, jakością i przeznaczeniem Zamówieniu. Sklep informuje zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Zamówienia na koszt Sklepu.

§ 4 
Płatności  i transport
 
1. Klient ma do wyboru formy płatności i dostarczenia Zamówienia wskazane na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl

2. Termin dostarczenia Zamówienia w przypadku płatności:
a. przy osobistym odbiorze - liczony jest od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email o jakiej mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu,
b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu - liczony jest od chwili zaksięgowania należności Klienta na rachunku bankowym Sklepu,
c. kartą płatniczą - liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

7. W przypadku odbioru osobistego, Sklep udostępnia Zamówienie przy ul. Spichrzowej 6 w Krotoszynie, po wcześniejszym zawiadomieniu Klienta o skompletowaniu zamówienia.

8. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia w terminie 7 dni od zawiadomienia wskazanego w § 3 ust. 7 Regulaminu, Sklep obciąża Klienta kosztami przechowania w zryczałtowanej wysokości, stanowiącej równowartość odsetek ustawowych liczonych od ceny sprzedaży, za każdy dzień opóźnienia.

9. W ciągu 60 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 8 Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest niezależnie od skutków wskazanych w § 4 ust. 8.

§ 5
Rękojmia

1. Sklep nie udziela gwarancji na towary prezentowane na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, za Zamówienie Klienta niebędącego Konsumentem.

2. Zgłoszenie przez Konsumenta wad Zamówienia (Reklamacja) następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z opisem wady, datą jej stwierdzenia oraz wskazaniem czego Konsument się domaga (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana na wolną od wad, usunięcie wady). Reklamację należy przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

3. Konsument może wykazać fakt zawarcia umowy ze Sklepem poprzez przedstawienie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument nie może odstąpić od umowy, ani żądać obniżenia ceny jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Zamówienie na wolne od wad albo wadę usunie.

5. Sklep nie odpowiada za wady fizyczne Zamówienia, jeżeli Konsument nie zawiadomił o wadzie w ciągu 12 miesięcy od jej wykrycia, z tym że termin ten nie może się skończyć przed upływem 24 miesięcy od wydania Zamówienia.

6. Sklep ustosunkowuje się do Reklamacji w terminie 14 dni.

7. Jeżeli jest to konieczne do weryfikacji Reklamacji, na prośbę Sklepu, wyrażoną w terminie 14 dni od złożenia Reklamacji, Konsument dostarcza Zamówienie do Sklepu.

8. Jeżeli weryfikacja Reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności od przedstawiciela producenta bądź rzeczoznawcy, termin na ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej informacji. Sklep informuje Konsumenta o potrzebie uzyskania dodatkowych informacji w terminie 14 dni od złożenia Reklamacji.

9. Jeżeli Sklep uznaje Reklamację, niezwłocznie wymienia Zamówienie na wolne od wad albo usuwa wady.

10. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Zamówienia na wolne od wad albo zamiast wymiany Zamówienia żądać usunięcia wady, chyba że sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

11. Jeżeli Konsument żąda wymiany Zamówienia na wolny od wad albo usunięcia wady Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu, jeżeli jest ono niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Reklamacja Konsumenta nie zostanie uznana, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o wadach.

13. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach prezentowanych na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl (np. kolorów), nie mogą być podstawą Reklamacji.

10. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy Sklep zwraca cenę Zamówienia w taki sposób w jaki nastąpiła jej zapłata przez Konsumenta, a Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Zamówienia bez odrębnego wezwania.


§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odbioru Zamówienia, poprzez złożenie podpisanego, pisemnego oświadczenia, dostarczonego osobiście bądź wysłanego na adres ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Sklep zwraca Konsumentowi cenę wraz z kosztami dostarczenia Zamówienia niezwłocznie nie później niż w terminie do 14 dni. Sklep nie zwraca kosztów zwrotu Zamówienia, koszty te w całości obciążają Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Zamówienia inny niż najtańszy, Sklep nie zwraca dodatkowych kosztów dostarczenia.

4. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument zwraca na swój koszt Zamówienie do Sklepu. Koszt zwrotu obciążający Konsumenta uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Zamówienia. W razie zwrotu koszt zwrotu wynika z cennika stosowanego przez wybrany przez Konsumenta podmiot. Zwracane Zamówienie powinno być kompletne i o ile to możliwe w fabrycznym opakowaniu.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Zamówienia będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zamówienia.

§ 7 Dane Osobowe:


1. Sklep e-parkieciarstwo oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy: www.e-parkieciarstwo.pl w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za Usługi,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi,
d. oraz o ile Konsument wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Konsument (cel marketingowy/newsletter).
3. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także po zakończeniu korzystania z Usługi w zw. z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Szczegółowe informacje dla Konsumentów dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Konsumentom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep internetowy: www zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj:§ 8
Prawa autorskie

Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl , w szczególności zdjęć, opisów towarów oraz Regulaminu, bez pisemnej zgody Sklepu jest zakazane pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl . Sklep może wprowadzić zmiany w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie: www.e-parkieciarstwo.pl

2. Do wszystkich umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie normy polskiego prawa cywilnego.

4. Kontakt w sprawach dotyczących Sklepu następuje poprzez adres e-mail: biuro@e-parkieciarstwo.pl bądź pod adresem ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

5. W razie nie uwzględniania Reklamacji przez Sklep, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do właściwego rzecznika praw konsumenta bądź stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkiej inspekcji handlowej.

6. Wszelkie spory sądowe wynikłe w związku z umową zawartą między Sklepem, a Klientem rozstrzygane będą w sądzie właściwym wg siedziby Sklepu. Zdania 1 nie stosuje się do sporów z udziałem Konsumenta.